Gibraltar Hotel

7 Boronia Street
Bowral, NSW 2576
(024) 862-8600
0248628699 (fax)